6 oktober 2010

Stad hoeft niet nóg meer te bezuinigen

De wethouder benadrukte giste­ren dat de gemeenteraadsleden geen ‘al te hoge verwachtingen’ moeten hebben van het pakket be­zuinigingsvoorstellen dat in decem­ber aan de raad wordt voorgelegd. In de begroting voor 2011 staat voor bijna 19 miljoen euro aan be­zuinigingen opgesomd, maar dat is nog niet de helft van het totaal van 55 miljoen. „Het zou mooi zijn als we de raad straks kunnen laten kiezen welke bezuinigingen zij wel of niet ziet zitten, maar het totaalbedrag is zó hoog dat we al blij moeten zijn als we überhaupt voor 55 miljoen aan bezuinigingen kunnen vinden.”

Dat het college 13,6 miljoen euro van de Endinet-reserves heeft gere­serveerd om met name de bezuini­gingen op het gemeentelijke appa­raat door te voeren, stuitte giste­ren bij een aantal raadsfracties, waaronder het CDA, op weer­stand. Volgens Depla is dat bedrag voor een deel zo hoog in verband met aanloopverliezen van investe­ringen die op termijn tot besparin­gen leiden.

Ad de Koning