5 juni 2010

Stad haalt de broekriem aan

Het college wil daarom in totaal 40 miljoen euro ombuigen in de komende vier jaar, zo blijkt uit de gisteren door wethouder Depla ge­presenteerde Kadernota 2011-2014. Voor een fors deel – 12,5 miljoen – worden besparingen gezocht in de eigen organisatie. Van een reorga­nisatie wil Depla niet spreken. „ Als we van het rijk minder bud­get krijgen voor allerhande taken, zijn er ook minder mensen nodig om het resterende werk uit te voe­ren.” Gedwongen ontslagen wil het college voorkomen. De komen­de jaren vloeit tien procent van het personeel door pensionering af.

Mogelijk dat mensen op heel ande­re plekken aan het werk zullen moeten, zegt Depla. „We geven geen baangarantie af, wel een werkgarantie.” Ook wil het college de komende tijd kritisch kijken naar het inhuren van extern perso­neel, dat de afgelopen jaren fors meer kostte dan was voorzien.

In de kadernota is niet concreet vastgelegd op welke beleidsveld­nen de komende jaren bespaard moet worden en in welke mate. Eind dit jaar wordt het pakket aan bezuinigingen en ombuigingen ge­presenteerd. Acht beleidsvelden worden in elk geval kritisch tegen het licht gehouden. Dat zijn: ar­moede, WMO, reïntegratie, wel­zijn, Cultuur Totaal, onderwijs­huisvesting en onderhoud en be­heer openbare ruimte. De eerste bezuinigingen zullen volgend jaar merkbaar worden bij verenigingen en andere instellingen en organisa­ties: subsidies worden bevroren.

De ozb wil het college, zoals ook is vastgelegd in het coalitieakkoord, in elk geval ongemoeid laten.

Rob Burg