19 juli 2010

Spilcentrum Boschdijk geopend

Volgens van Mierlo heeft de school voor iedereen, en op elk ni­veau wat te bieden; zowel (su­per) slimme kinderen als leerlin­gen die het qua onderwijs was moeilijker hebben kunnen er te­recht. Bijkomend voordeel is dat de school nu onderdeel uitmaakt van het Spilcentrum. Hierdoor kunnen kinderen die extra onder­steuning nodig hebben, een mu­ziekinstrument willen leren spe­len of een ander talent willen ont­wikkelen, ook buiten de reguliere schooltijd op die gebieden aan hun trekken kunnen komen.
Van Mierlo is blij dat de school nu op haar nieuwe plek zit. „Woensel West is een dynamische wijk waar­in heel veel mooie en interessante dingen gebeuren.” Ook de samen­werking met andere de partijen in de wijk biedt volop mogelijkhe­den en kansen om het onder­wijsaanbod verder te verbeteren.

Paul Mulder