21 juli 2010

Raad wil aansluiting stad op HSL

De motie over de HSL was één van de in totaal elf moties over het eindadvies van de overlegcommis­sie van Hans Alders aan het huidi­ge kabinet. Volgens dat vorige maand gepresenteerde advies mag Eindhoven Airport tot 2020 het aantal vliegbewegingen met 25.000 uitbreiden tot 43.000. Nu nog is dat maximum vastgesteld op ruim 18.000 inkomende of ver­trekkende vluchten. Een groot aan­tal raadsfracties probeerde de gang van zaken omtrent het advies van Alders gisteravond op punten bij te stellen. De SP-fractie spande met zeven eigen moties – en daar­naast nog twee moties die samen met andere partijen werden inge­diend – de kroon. „Dit is voor ons het moment om nog dingen te wij­zigen, zaken indien nodig te repa­reren”, verklaarde SP-fractievoor­zitter Ans Heesterbeek de vele mo­ties over het advies van Alders. Met een aantal moties was de raad het eens. Zo gaat het college van B en W op verzoek van de SP bekij­ken of er in overleg met de andere partijen een beter systeem kan ko­men om het geluid van de vliegtui­gen te meten. Ook wordt in kaart gebracht wat voor effect de groei op de werkgelegenheid heeft.

Wethouder Joost Helms kon zich in een groot aantal ingediende mo­ties vinden, al waarschuwde hij wel voor de soms beperkte in­vloed van de gemeente. „ Om nu nog nieuwe zaken in te brengen in het advies van Alders, dat wordt een lastige opgave. Maar als we be­paalde onderdelen nu nog in posi­tieve zin kunnen bijsturen, zullen we dat zeker niet nalaten.”

Voorafgaand aan de gemeente­raadsvergadering vroeg het actieco­mité ‘De tien geboden van Eindho­ven Airport’ met een spandoek bij de ingang van het Eindhovense stadhuis aandacht voor de bezwa­ren van een aantal partijgen tegen de groei van het vliegveld.

Ad de Koning