29 mei 2013

Raad houdt invloed op Brainport

22 december 2006
altIn regionaal verband is door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gewerkt aan economische structuurversterking van de regio. Na de crises bij onder meer Daf en Philips ontstond het besef dat we toe moesten naar een regionale economie die ook in economisch mindere tijden tegen een stootje zou kunnen. Dit heeft ertoe geleid dat de regio Eindhoven de nationale status van Brainport heeft gekregen, met de ambitie om uit te groeien tot een toptechnologieregio in Europa. Deze ambitie wordt door de PvdA van harte gesteund. Voorkomen moet worden dat de regionale economie afhankelijk is van één of twee grote bedrijven. In ons coalitieakkoord Eindhoven Eén hebben wij de status van Brainport echter niet gepositioneerd als doel op zich, maar, meer dan voorheen, als instrument om economische ontwikkelingen te koppelen aan sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Niet voor niets staat er in het coalitieakkoord dat voor ons Brainport pas echt geslaagd is als het zichtbaar bijdraagt aan bijvoorbeeld onderwijskansen voor jongeren, aan de reductie van werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, aan de kwaliteit van zorg en van de openbare ruimte. Als je het belang van Brainport erkent en steunt hoort daar een meerjaren financiële bijdrage bij. Hierover had de raad zich al meerdere keren positief uitgelaten (16 miljoen euro over 4 jaar), maar daar wel een voorwaarde aan verbonden: de raad wil zicht houden op de besteding van de Eindhovense middelen en de raad wil in een raadsbesluit vastleggen hoe de sturing en controle door de raad geregeld zou zijn, de zg. democratische inkadering.De raad immers geeft, binnen haar kaderstellende bevoegdheid, richting aan de maatschappelijke doelstellingen. En door vooraf deze doelstellingen vast te stellen heeft zij een instrument om achteraf de resultaten hieraan te toetsen.
Niet alleen om achteraf te kunnen controleren, maar ook om met deze resultaten het maatschappelijke draagvlak voor Brainport te vergroten. Want wij willen als PvdA-raadsfractie positieve resultaten van Brainport uitdragen naar de stad. Wij willen laten zien dat Brainport niet alleen iets is voor grote bedrijven en hoog opgeleiden, maar dat het ook werkgelegenheid biedt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Twee weken geleden lagen de standpunten van  raad en van portefeuillehouder Sakkers (als voorzitter van Stiching Brainport) in dit opzicht mijlenver uit elkaar. De raad wilde haar kaderstellende rol ingebed zien, terwijl de burgemeester de raad ‘op gepaste afstand’ wilde zetten. De PvdA heeft, vanuit het belang van Brainport voor onze stad, een bemiddelende rol gespeeld die ertoe heeft geleid dat er een raadsvoorstel kwam waarin de democratische controle en de zeggenschap van de raad zijn vastgelegd. Daarin is onder meer afgesproken dat voor specifiek Eindhovense projecten de raad concrete meetbare doelstellingen kan vaststellen. Daarin is vastgelegd hoe en wanneer Stichting Brainport verantwoording aan de raad moet afleggen.