29 mei 2013

Pvda voert actie tegen segregatie op scholen

2 december 2007
altDe Eindhovense PvdA-fractie gaat zich inzetten om de zwart-witte scholenproblematiek tegen te gaan. Het fenomeen dat ouders van autochtone kinderen hun kroost niet op de buurtschool doen omdat die ‘te zwart’ is, speelt in alle grote steden. In Eindhoven zijn er zo’n vijftien scholen waar ruim de helft  van de leerlingen van allochtone afkomst is. Dit werkt vaak afschrikkend voor de autochtone buurtbewoner, waardoor zij er voor kiezen om naar  een school verderop te gaan. Met het gevolg vaak dat de ene school te maken krijgt met leegstand, terwijl de andere school lokalen bij  moet bouwen. In den lande is gebleken dat een ouderinitiatief een zeer afdoende middel is tegen segregatie. Ouders verenigen zich en melden zich groepsgewijs aan op een school in de buurt, omdat ze de grote voordelen van een buurtschool inzien.  Op deze manier wordt een school langzaamaan ‘gemengd en verdwijnt het wederzijds gevoel van wantrouwen bij de oudergroepen. De PvdA gaat een dergelijk ouderinitiatief initiëren in Doornakkers rondom de basisschool De Driesprong. Ondanks het prachtige nieuwe spilcentrum dat daar gebouwd is, heeft deze school te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Initiatiefnemers zijn  PvdA-raadsleden Yasin Torunoglu en Mieke Verhees. ‘In Eindhoven is een convenant gesloten tussen de schoolbesturen om het segregatieprobleem aan te pakken. Hoewel de evaluatie van dit convenant nog op de agenda komt, wijzen de cijfers erop dat dit middel niet afdoende is’, aldus Torunoglu. ‘Het wordt nu tijd om de problemen krachtig aan te pakken. In Eindhoven is er al een ouderinitiatief gestart in Woensel. Wij hebben met deze ouders contact en kunnen wellicht straks de krachten bundelen.’ ‘Wij kunnen als politieke partij natuurlijk niet een ouderinitiatief gaan leiden’, aldus Verhees. ‘Onze opzet  is dan ook om een informatiebijeenkomst te organiseren die inhoudelijk zal worden ingevuld door experts uit Rotterdam en ID-tv. Onze rol als PvdA is om zoveel mogelijk mensen naar deze bijeenkomst te krijgen, door folders te verspreiden, huis-aan-huis aan te bellen en peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te bezoeken. In de hoop dat er na de bijeenkomst een aantal ouders zó enthousiast wordt dat het project wordt opgepikt. Vervolgens kunnen wij dan met de positieve uitkomst als voorbeeld het College opdragen er beleid op te formuleren naar Rotterdams model.’ In Rotterdam is men namelijk al langer bezig met maatregelen om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Daar is de gemeente een aantal jaren geleden het project “Integratie op school” gestart.  Eén van de speerpunten van dit project is het stimuleren en faciliteren van ouderinitiatieven. Daar zijn inmiddels op 18 scholen  ouderinitiatieven gestart en een aantal scholen zijn zelfs al ‘klaar met mengen’. De informatie-bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagavond 16 januari in het Spilcentrum Tafelbergplein. Inloop vanaf 19.30, start avond om 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Yasin Torunoglu op 06 – 4213 2314 of
Mieke Verhees op 06 – 2653 0482
Op 2, 5, 9 en 12 januari 2008 zullen wij met een grote delegatie de wijk bezoeken om de mensen uit te nodigen en te informeren.