11 oktober 2004

PvdA onderzoekt voortijdig schoolverlaten

De oorzaken van voortijdig schoolverlaten lopen nogal uiteen. Een veel genoemde oorzaak is een verkeerde opleidingskeuze als gevolg van het ontbreken van een duidelijk beroepsbeeld. De leerproblemen die hierdoor ontstaan, kunnen leiden tot een afnemende motivatie voor school. Daarnaast is er regelmatig sprake van problemen thuis, gedragsproblemen, problemen met leraren, en contacten met politie en/of justitie.

Het verlaten van school zonder startkwalificatie leidt voor jongeren veelal tot langdurige of frequente werkloosheid, een gebrekkig ontwikkelingsperspectief in het arbeidsproces, vervreemding van de samenleving, afglijden naar de zelfkant van de samenleving of mogelijk zelfs criminaliteit. De aanpak van deze problematiek is dan ook een speerpunt van beleid voor de Partij van de Arbeid.

Tijdens de maatschappelijke verkenning zal de PvdA onder andere spreken met Bureau Halt, Jeugd- en jongerenwerk, DOBA, de Jeugdreclassering, Bureau Jeugdzorg, het ROC, het Christiaan Huygenscollege, Pleincollege De Burgh, het regionaal Meldpunt Co