12 januari 2010

PvdA: ‘ Gemeente is te formeel bij afwijzen subsidies vrijwilligers’

Luijk legt de verantwoordelijkheid voor het mislopen van 1.100 euro subsidie in de eerste plaats bij de vereniging. Maar toch is hij teleur­gesteld. „ De gemeente had wel wat rekkelijker kunnen zijn, gege­ven de gewijzigde omstandighe­den rond de manier van aanvra­gen en het feit dat we een nieuwe penningmeester hadden. We zijn vrijwilligers met hart voor de club. Dan is het vervelend dat je ver­zoek op zulke formele gronden wordt afgewezen.”

Het geld was bestemd voor trainin­gen van het sporttechnisch kader. „We hebben toch al een moeilijk fi­nancieel jaar. Dit geld hadden we goed kunnen gebruiken.”

Speeltuinvereniging Philipsdorp liep 9.500 euro subsidie mis. Ook dat verzoek werd afgewezen op for­mele gronden. „We hebben een fout gemaakt”, erkent secretaris Frans Godfried. „

Maar ja, als je al geen fouten meer mag maken.” De 85 jaar oude speeltuinvereni­ging heeft om en nabij de 25 vrij­willigers. „Het aantal wisselt wat”, zegt Godfried. „ Maar we zitten met een lege kas, terwijl de kosten voor licht en telefoon gewoon doorgaan.”

De raadsfractie van de Eindhoven­se PvdA vindt dat de gemeente de­ze aanvragen en die van de KBO, die niet voor commentaar bereikt kon worden, te formeel heeft afge­handeld. De fractie heeft raadsvra­gen over deze kwestie gesteld en roept de gemeente op de regels voor de aanvraag van subsidies minder star te hanteren.

„De gemeente heeft de klantvrien­delijkheid hoog in het vaandel, maar kennelijk zit dat nog niet tus­sen de oren”, zegt Frank Depla in een toelichting op het initiatief. „ De gemeente vindt terecht het werk van vrijwilligers belangrijk. Maar waarom help je ze dan niet bij zulke kwesties? Laat bijvoor­beeld het supportpunt van de ge­meente een hand toesteken.”