23 juni 2010

Politiek mild over nota

Het CDA toonde zich gisteravond nog het meest kritisch. Fractievoor­zitter Maarten Houben sprak aan het begin van de vergadering van een Kadernota met ‘ veel prachtig prosa’, maar constateerde tegelij­kertijd dat het stuk op een groot aantal punten ‘ wel erg abstract is’. Houben hekelde onder meer de problemen rond de financiering van de nieuwe vmbo- scholen en het feit dat nog niet alle Eindho­vense kinderen in een spilcentrum terechtkunnen. Daarnaast opperde hij het idee om een meldpunt ge­weld en discriminatie voor sport­clubs in het leven te roepen. Ook andere partijen plaatsten vraagte­kens bij de nota, maar leken na de beantwoording van de vragen door de zes wethouders toch rede­lijk tevreden.

Een deel van de bezuinigingen die Eindhoven wil doorvoeren, 15 van de in totaal 40 miljoen euro, is vol­gens het college nodig om de rijks­bezuinigingen op het gebied van armoedebestrijding en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te ondervangen. Volgens wethouder Lenie Scholten (Groen-Links) dreigt voor 2011 een nieu­we, aanvullende bezuiniging op de Wmo. Ze liet de commissieleden gisteravond weten snel te gaan be­kijken hoe de uitvoering van de Wmo in Eindhoven goedkoper kan, ‘zonder dat de mensen niet de zorg krijgen die ze gewoon no­dig hebben’. Scholten denkt daar­bij bijvoorbeeld aan de invoering van verschillende tarieven voor huishoudelijke hulp. Nu kent Eind­hoven daar nog één tarief voor.
De Kadernota wordt op 6 juli in de gemeenteraad behandeld.

Ad de Koning