3 december 2010

Politiek: geen probleem met verhoging ozb

Het ozb-tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen stijgt komend jaar met 3,9 procent, terwijl het tarief voor eigenaren van woningen met 3,2 stijgt. Daar tegenover staat volgens het college wel een daling van de woz-waarde, die als grondslag dient voor de ozb-aanslag. De waarde van woningen is vorig jaar met gemiddeld 3 procent gedaald, terwijl de waarde van niet-woningen in diezelfde periode met naar schatting 5 procent is gedaald.

Christo Weijs (CDA) vroeg zich wel af of de gemeente qua onroerendezaakbelasting geen ‘schuld aan de burger heeft opgebouwd, omdat er de afgelopen jaren sprake is geweest van behoorlijke meeropbrengsten’. Volgens Depla worden de ozb-opbrengsten ieder jaar geschat, maar is zo’n schatting ‘niet zomaar een kwestie van gissen’. „Dat gebeurt op basis van kennis uit het verleden. Het is wel zo dat we de afgelopen jaren veel zaken hebben verloren nadat mensen in beroep zijn gegaan, waardoor we op een gegeven moment voorzichtiger zijn gaan schatten. Als je dan op een gegeven moment je zaken beter op orde hebt, ontstaan er situaties dat de opbrengsten meevallen.”

Rudy Reker (LPF) vroeg zich af waarom het college aanvankelijk aangaf de tarieven niet te zullen indexeren, maar nu toch een stijging van twee procent hanteert. „Dat was eerst inderdaad niet de bedoeling, maar gezien de grote bezuinigingsopdracht vonden we dit nu wel kunnen, zeker ook omdat we als organisatie zelf ook inleveren.”

Depla benadrukte de tarieven pas extra te willen verhogen als het echt niet anders kan. „Ik zie vooralsnog geen argumenten om dat volgend jaar te moeten doen.” Over de jaren na 2011 liet de wethouder zich niet uit, ook al vroeg een aantal partijen hem daar expliciet naar. „Daarmee zou ik vooruit lopen op het pakket bezuinigingsmaatregelen dat volgende maand volgt die discussie wil ik nu nog nog niet voeren.”

De commissies Financiën en Bestuur en Ruimte en Vastgoed advi­seerden gisteren ook positief over de nieuwe tarieven voor leges, rioolheffing, precariobelasting, begraafplaatsen en hondenbelasting.

Ad de Koning