17 februari 2010

Parktheater-discussie

We kunnen de mensen echter recht in de ogen kijken als we zeggen dat we geloven in de nieuwe koers van het PTE. Er ligt een zeer ambitieus ondernemingsplan, opgesteld door een enthousiaste groep mensen. Een plan waarin het PTE zelf het initiatief heeft genomen om de negatieve trend om te buigen naar een positieve. Van een negatieve exploitatie die zou oplopen tot 1,3 mln. bij ongewijzigd beleid, tot een tekort van 3 ton. Dát is de consequentie van een nieuwe, duurdere zaal die we met z’n allen hebben willen bouwen. Een plan met zeker ook nog een aantal zwakke of onzekere punten, die we in de toekomst zeer nauw in de gaten moeten houden. In dit verband hebben we de wethouder gevraagd of de gemeentelijke controller gedurende langere tijd aan kan blijven, en dat zal het geval zijn. Ook lijkt het ons wenselijk dat de raad structureel periodiek geïnformeerd wordt over wat er besproken wordt tijdens de maandelijkse directieoverleggen. Zodat we niet, zoals in het verleden, kans lopen dat die te vaak geen doorgang vinden of wij laat signalen binnenkrijgen. Een aantal punten waarop het ondernemingsplan ons insziens nog risico loopt, worden in het raadsvoorstel ook genoemd, zoals de grote sprong in de recette-opbrengst. Deze moet mogelijk zijn en het Parktheater zelf gelooft er in, maar moet ondertussen nog wel waargemaakt worden. En zo zijn er nog wel een paar.

 

De onderdelen van het ondernemingsplan die ons vertrouwen inboezemen zijn:

  • De positieve en enthousiaste grondhouding
  • De aangetoonde wil om zelf mee te werken aan een oplossing
  • De inzichtelijke indeling van de vijf krachtenvelden en de mogelijke verbeteringen per krachtenveld
  • Het feit dat er meetbare doelen worden opgesteld En niet als minste het feit dat de begroting inzichtelijker gemaakt gaat worden, waardoor er betere controle mogelijk is en er geen structurele oplopende tekorten zullen kunnen ontstaan.

We hebben een aantal expliciete opmerkingen:
T.a.v. de vraag om een structurele subsidieverhoging van 3 ton, (die in het raadsvoorstel niet wordt gehonoreerd) het volgende: wij zijn niet per definitie tegen deze structurele verhoging, maar vinden dat de hoogte van de subsidie in het komende jaar binnen Cultuurtotaal moet worden vastgesteld. In dit voorstel worden exploitatieterkorten tot en met 2010 opgevangen, dus loopt het PTE wat dat betreft geen gevaar. Wij vinden het onverkoopbaar naar andere instellingen wanneer we die allemaal laten meedraaien in de Cultuurtotaal-carrousel en vervolgens het Parktheater wel al die structurele verhoging toezeggen. En nu we het toch over Cultuurtotaal hebben: wij zien het als een uitdaging om in het komende jaar te bekijken of er vanuit andere portefeuilles budgetten beschikbaar komen om deze basisvoorziening in de stad mee te financieren. Zo staan straks de kosten voor het gebruikersonderhoud en de servicekosten structureel op de meerjarenbegroting. We kunnen het dan nog uitgebreid hebben over op welke post dat dan wordt geboekt.

Mieke Verhees