14 november 2005

Nieuwbouw VMBO moet sneller

Deze vraag is niet te beantwoorden zonder enig inzicht in de organisatie van het VMBO in Eindhoven. Er zijn 3 schoolbesturen die VMBO aanbieden: het Stedelijk college, het Christiaan Huygenscollege en Ons Middelbaar Onderwijs. De huidige CDA-wethouder vond dat deze schoolbesturen zelf met voorstellen moesten komen. Over een inhoudelijke vernieuwing kwamen deze, maar hoe dat vertaald moest worden naar nieuwe schoolgebouwen bleef de vraag.

De schoolbesturen hebben er jaren over gedaan om overeenstemming te bereiken over het aantal nieuw te bouwen scholen, over het onderwijsaanbod van iedere school en over de termijn waarop dit gerealiseerd zou moeten worden. Er kwamen steeds weer andere voorstellen en vaak bleek de onderbouwing onvoldoende. Hoeveel gebouwen moesten er komen (2,3,4, of meer?) en hoe moest het onderwijsaanbod (bijvoorbeeld Welzijn&Dienstverlening, Techniek, Verzorging) over de verschillende VMBO’s  worden verdeeld? De schoolbesturen zijn eruit: er moeten 3 nieuwe VMBO’s worden gebouwd (onderbouwing met leerlingenaantallen is onvoldoende); er is een verdeling van het onderwijsaanbod (zonder onderliggende afspraak) en die drie schoolgebouwen moeten tegelijkertijd in 2010 klaar komen. Waarom deden de schoolbesturen hier zo lang over? Onze indruk is dat niet het belang van de leerling of de kwaliteit van het onderwijs leading was, maar in plaats daarvan onderlinge bestuurlijke verhoudingen een belangrijke rol speelden.

Illustratief hiervoor is de onderbouwing voor realisatie in 2010: als er één schoolgebouw eerder klaar is trekt dat leerlingen van een andere school en dat is niet wenselijk. Blijkbaar zien de schoolbesturen elkaar nog steeds als concurrenten die hierover blijkbaar geen afspraken willen of kunnen maken. De PvdA is het ondertussen duidelijk: nieuwbouw VMBO heeft de hoogste prioriteit ; uitstel tot 2010 is onverantwoord! Bij de algemene beschouwingen heeft de raad van Eindhoven een motie van de PvdA om realisatie van nieuwbouw voor het hele VMBO niet uit te stellen tot 2010, te komen tot een gefaseerde nieuwbouw en daarmee zo spoedig mogelijk te starten, unaniem aangenomen.