16 december 2009

Initiatiefvoorstel Actief mengen zet aanpak segregatie in beweging

Het initiatiefvoorstel Actief mengen (zie elders op deze site), ingediend door PvdA, SP, GroenLinks en EindhovenNU, zet de aanpak van segregatie in beweging. Het initiatiefvoorstel is uitgebreid bediscussieerd in 2 commissievergaderingen en kan rekenen op ruimer politiek draagvlak (van Leefbaar Eindhoven en Stadspartij). Het initiatiefvoorstel heeft geleid tot uitgebreide discussies en reacties vanuit de onderwijspartners. In die zin heeft het initiatiefvoorstel de zaak flink in beweging gezet bij de schoolbesturen en leeft ook daar het besef dat er en extra slag moet worden gemaakt. Het doet ons genoegen te merken dat ook zij nog steeds verbetering nastreven en dat onze urgentie dus serieus wordt genomen. Er  bestaat echter verschil van opvatting over de manier waarop. Voor ons is de basisgedachte dat we het verschijnsel van de witte vlucht moeten beperken. Schoolbesturen sturen op meer allochtone kinderen naar witte scholen. Het college heeft aangegeven een pilot in een stadsdeel te willen starten in de lijn van het initiatiefvoorstel; ook onderwijspartners hebben inmiddels aangegeven voor een pilot open te staan. Dat zien wij als een stap in de goede richting, omdat draagvlak bij de partners meer kans van slagen biedt. Reden voor de indieners om tijdens de raadsvergadering een actuele motie in te dienen die het college opdraagt om, na samenspraak met de schoolbesturen, nog in deze raadsperiode een voorstel voor een pilot aan de raad voor te leggen. In de motie worden kaders aangegeven waaraan die pilot zou moeten voldoen. Het college (bij monde van weth. Mittendorff) heeft de motie positief ontvangen en is blij dat alle partners inmiddels de urgentie van de situatie erkennen en inzien dat meer actie nodig is. Namens de indieners gaf PvdA-fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar het college en de onderwijspartners een duidelijk signaal mee: de tijd van vrijblijvende, niet-bindende afspraken is wat ons betreft voorbij! Zwart mag en kan niet nog zwarter worden!