10 januari 2010

Ingewikkeldheid subsidieaanvraag vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving. De PvdA realiseert zich maar al te goed dat zonder hun inzet een groot aantal maatschappelijke en leuke activiteiten in onze stad onmogelijk of onbetaalbaar zou zijn. Onze fractie ontving, nog zonder dat we hiervoor actief de boer op gingen, diverse signalen dat de subsidieaanvraag van een aantal vrijwilligersorganisaties (speeltuinvereniging, sportclub, ouderbond) voor 2010 is afgewezen omdat deze niet voldoet aan formele eisen van de Subsidieverordening. Organisaties ontvingen een brief met een verwijzing naar een bezwaarprocedure. Bestuurders van deze organisaties zijn natuurlijk teleurgesteld. Zij geven aan vaak al de handen vol te hebben met de organisatie van hun activiteiten en onvoldoende mensen of kennis in huis te hebben om een ingewikkelde aanvraag te doen. Afwijzing van subsidie kan tot gevolg hebben dat belangrijke maatschappelijke activiteiten om gaan vallen. Sommige vrijwilligers dreigen af te gaan haken. Dat kan niet de bedoeling zijn! De Partij van de Arbeid kan deze afwijzingen niet rijmen met onze grote waardering voor de vrijwilligers en het belang van hun activiteiten. Daarnaast vinden wij dat de gemeente, in het kader van het terechte streven naar betere dienstverlening, op een meer pro-actieve manier moeite zou moeten doen om betreffende organisaties te steunen bij het doen van een juiste en volledige aanvraag in plaats van ze met een korte mededeling af te wijzen. De Partij van de Arbeid heeft het college gevraagd op korte termijn alle afwijzingen van subsidieaanvragen van vrijwilligersorganisaties voor 2010 nog eens te bezien en waar nodig te herzien. Daarnaast wil de PvdA dat in de toekomst deze organisaties pro-actief benaderd worden en geholpen worden bij het doen van een subsidieaanvraag.

Gaby van den Biggelaar