15 september 2010

‘Ik snap dat men het niet snapt’

Wethouder Staf Depla (financiën) kan een zucht niet onderdrukken. Want verdorie, dit was niet zoals hij had gedacht dat het zou wer­ken. „Een begroting maak je voor­af. En daar hou je je aan. Uitzonde­ringen bespreek je twee keer per jaar. Maar hier is het anders. De be­groting in Eindhoven geeft geen goed beeld van de werkelijkheid. Een begroting moet sturend zijn. Hier wordt het hele jaar door aan de begroting gesleuteld om die aan te passen bij wat tussentijds beslo­ten wordt. Dat moet echt anders.” Volgens Depla moet Eindhoven zich realiseren dat het ‘uit is met het geschuif met potjes’. Altijd viel er wel wat te ritselen met geld uit de reserves van de stad of met een of ander potje uit Den Haag. „Maar er komen nu echt geen mee­vallers meer. Vanaf nu moeten we ons houden aan de begroting. De knop moet om.”

Vrijdag 24 september komt het col­lege met de gemeentebegroting 2011. Daarin wordt alvast 15 mil­joen euro minder uitgegeven dan dit jaar. Bovendien zal de begro­ting volgens Depla ‘een betrouw­baar beeld van de gemeentelijke fi­nanciële situatie geven’. Volgend jaar zal dan nog eens 40 miljoen euro minder en anders uitgegeven worden.

Toch is de hele bezuinigingsopera­tie er niet alleen om de tering naar de nering te zetten. „Want ook al bezuinigen we, we geven natuur­lijk nog steeds heel veel geld uit. Alleen wel minder dan die 800 miljoen die we nu uitgeven. Maar natuurlijk willen we toch investe­ren in de toekomst van de stad. In design en duurzaamheid bijvoor­beeld.”

Corrie de Leeuw