2 februari 2010

HONDENBELEID ‘Nieuw beleid heeft effect’

 

Het percentage hondenbezitters dat in de Digipanel-enquête zegt de hond altijd aan de lijn te hou­den, is in twee jaar tijd gestegen van 38 naar 49 procent. Het per­centage poepopruimers nam toe van 19 tot 39 procent.

Sommige enquêteresultaten kun­nen ook minder positief worden uitgelegd. Op stoepen is minder hondenpoep gevonden, maar in de plantsoenen des te meer.

Zo’n vijftien procent van de onder­vraagden vindt dat veel rondom hondenpoep en loslopende hon­den is verbeterd. Ongeveer twintig procent vindt van niet. De groot­ste groep valt in de categorie ‘wel iets verbeterd, maar nog onvol­doende’. „Dat je er nog niet bent, is evi­dent. Maar ik vind het wel een trendbreuk”, stelt Fiers al met al.

Dat het aantal klachten over hon­denpoep is gestegen, heeft volgens de wethouder waarschijnlijk van doen met de extra aandacht die door het nieuwe beleid is gegene­reerd. In twee jaar tijd deelden de stads­toezichthouders 152 bekeuringen uit aan mensen die hun hond niet aan de lijn hadden.

Als ‘tegenprestatie’ voor een stren­ger bekeuringsbeleid zou de ge­meente voor 36 hondenlosloopter­reinen zorgen. Inmiddels zijn er 29 aangewezen, waarbij voor vier lo­caties bezwaarprocedures lopen. Eén bezwaar is, door de plek van een poortje te wijzigen, inmiddels van tafel gehaald. In de andere ge­vallen buigt de commissie voor be­zwaarschriften zich over het ge­schil.

Op acht plekken onderzoekt de ge­meente nog in samenspraak met omwonenden of een terrein voor de honden kan worden aangewe­zen. In het eerste kwartaal van dit jaar zouden daarover besluiten kunnen vallen.

Peter Scholtes