12 juli 2010

Hogere kosten school doen raad flink pijn

De bouw van de nieuwe school, nu nog in Tilburg gehuisvest, gaat rond de zeventien miljoen euro kosten. Dat is inclusief de bouw van een parkeerkelder van 5,8 mil­joen euro. Een eerder toegezegde bijdrage van de provincie van 1,7 miljoen euro komt hoogstwaar­schijnlijk te vervallen. „Mochten we dat bedrag alsnog krijgen, dan is dat mooi meegenomen”, aldus Helms. „In de huidige berekenin­gen zijn we er in elk geval niet van uitgegaan.”

De PvdA kwam net als de SP-frac­tie met een motie om het voorstel van het college van B en W aan te passen. „ Het zou het meest logisch zijn om gezien de gang van zaken niet met dit plan in te stemmen, maar we staan met de rug tegen de muur, daar zijn we ons terdege van bewust”, stelde PvdA- raadslid Frank Depla. In de motie die zijn partij indiende, staat dat het plan ‘niet mag leiden tot verschraling van het aanbod van sportaccom­modaties in de wijken’ en dat de dekking niet uit extra tariefstijgin­gen mag komen.” Wethouder Helms zei de motie te ondersteu­nen.

Een motie van D66 om alvast wat geld te reserveren voor een boete die de gemeente krijgt als ze haar afspraken met Fontys niet na­komt, bleek een meerderheid van de raad niet te zien zitten. Groen-Links gaat volgende week tijdens de behandeling van de Kadernota een motie indienen om te voorko­men dat de raad in de toekomst va­ker voor dit soort financiële dilem­ma’s wordt geplaatst, aldus raads­lid Hans van Zijl.

Ad de Koning