12 februari 2010

Hardere aanpak ‘Polenpanden’

 

Dat zijn maatregelen uit een heel ander pakket dan die PvdA-wet­houder Mary Fiers gisteren be­kendmaakte. Het afgelopen jaar kwamen er uit diverse wijken steeds meer klachten over overlast van de zogenaamde ‘Polenpan­den’. Een hoge concentratie van die overvolle panden zou verloede­ring maar ook herrie, vervuiling en soms intimidatie en bedreiging veroorzaken.

In 2008 had de gemeente al de rem gezet op woningsplitsingen en kamerverhuur in Woen­sel- West. Dit wordt nu uitgebreid naar de andere delen van kracht­wijken’ (Bennekel- Oost, Limbeek, Doornakkers- Oost en Doornak­kers- West). Volgens de gemeente zouden nóg meer panden met ka­merbewoning in deze buurten ‘een ontoelaatbare inbreuk op het geordend woon- en leefmilieu’ be­tekenen. Voor andere wijken komt een strengere leefbaarheidstoets als er vergunningen worden aange­vraagd. Het aantal onverwachte controles op ‘Polenpanden’ wordt fors opgevoerd naar 400. De ge­meente wil voortaan boetes uit kunnen delen als bij deze invallen de vergunningen niet in orde zijn. Dit blijkt meestal het geval.

In de tweede helft van dit jaar moet duidelijk zijn of de gemeen­te ook de wet Bibob ( bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) kan inzetten bij deze vergunningen. Via Bibob kan achterhaald worden of deze panden worden aangekocht met crimineel geld. Van andere steden is bekend dat op deze manier zwart geld wordt witgewassen via onroerend goed. De SP in Eindho­ven sprak in december in het ED van ‘een opkomende bedrijfstak’ en stelde daarover vragen aan het college van B en W. Dat neemt nu aanvullende maatregelen want de huidige aanpak van de woonover-l­ast blijkt ‘niet voldoende’.

John Graat