27 maart 2010

‘Glazen Huis moet op Markt’

Naast Eindhoven hebben ook Lei­den, Zwolle, Nijmegen en Haar­lem zich kandidaat gesteld. In april zal de zenderredactie van 3FM, waarin zes deelnemende omroe­pen zijn vertegenwoordigd, een be­slissing nemen. Eindhoven heeft de Markt in ge­dachten als locatie. Met Serious Re­quest sluiten drie dj’s van 3FM zich een week lang op in het Gla­zen Huis zonder te eten, met het doel om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De Eindhovense afdeling van het Rode Kruis heeft al aangegeven geldinzamelingsac­ties te willen gaan houden.

Van de totale kosten gaat 175.000 euro naar 3FM. Citydynamiek heeft daar al 150.000 euro voor ge­reserveerd. De stichting Horecabe­langen Eindhoven en de Stichting Detailhandel Eindhoven zullen sa­men de overige 25.000 euro op ta­fel leggen. De gemeente wil de res­terende 75.000 euro voor ‘facilitai­re kosten’ voor haar rekening ne­men als de keuze op Eindhoven valt.

De bijdrage aan 3FM is voor ste­den dit jaar liefst een ton hoger dan vorig jaar. Volgens een woord­voerder heeft dat te maken met op­lopende productiekosten. Boven­dien levert het evenement volgens hem een stad veel op. In Breda in 2008 kwamen door het Glazen Huis meer dan 200.000 bezoekers naar de stad die samen zo’n vier miljoen euro uitgaven. In Gronin­gen in 2009 leverden de 250.000 bezoekers de stad zo’n 7,3 miljoen euro op. Het evenement bevordert door het goede doel bovendien de mondiale bewustwording en het is positief voor het imago van de stad, vinden B en W in Eindho­ven.

Het college nam het besluit voor het bidbook en de financiële steun nadat PvdA-raadslid Yasin Toru­noglu hierover in januari een mo­tie had ingediend in de gemeente­raad. Torunoglu toont zich in een reactie verheugd. „ Als we het bin­nenhalen, gaan we een grote inza­meling opzetten in de stad”, zegt Torunoglu.
Alle kandidaatsteden worden bin­nenkort bezocht door een delega­tie van 3FM.

John Graat