21 december 2003

Geslaagde inbreng op partijcongres

Partijvernieuwing

Reeds voorafgaand aan het congres had het partijbestuur laten weten welke amendementen het al dan niet met enige wijziging wilde overnemen. Bij de partijvernieuwing betrof dat met name ons amendement in de slotparagraaf, dat het partijbestuur opriep op te nemen: “dat de PvdA als sociaal-democratische partij buitengewoon veel waarde hecht aan de betrokkenheid van zoveel mogelijk leden uit alle lagen van de bevolking bij de discussies en een open debat daarover met respect voor de uitkomsten ervan van harte aanmoedigt.” Voorts erkende het partijbestuur dat het belang van de op handen zijnde discussie over het beginselenprogramma mede is gelegen in de dynamiek van de discussies en dat daarbij de inbreng van de leden nadrukkelijk wordt gewaardeerd. Ons bezwaar tegen de in onze ogen nogal strakke tijdsplanning van deze nogal belangrijke discussie, die in minder dan een jaar tijd afgerond dient te zijn, is helaas niet gehonoreerd.

In de nota over partijvernieuwing geeft het partijbestuur te kennen dat het de banden in al haar geledingen wil aanhalen met vooral kunstenaars en intellectuelen. Uit de voorbespreking in onze afdelingsvergadering bleek dat we die toevoeging nogal overdreven vonden en dat we liever zouden zien dat de partij de banden met alle lagen van de bevolking aanhaalt. Ons amendement van die strekking is echter door het partijbestuur afgewezen. Evenmin bleek het congres bereidwillig die nuancering van ons over te nemen.

Een motie die ook niet door het partijbestuur werd gesteund, maar na een spannende stemming wel door het congres is overgenomen, is die voor een democratischer kiesstelsel van kandidaat volksvertegenwoordigers. Deze motie was ingediend door afdeling Tilburg en is door onze afdeling nadrukkelijk ondersteund. Het congres heeft door het aannemen van die motie het partijbestuur opgedragen om het volgend congres met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarbij zullen wij als leden in elk geval een directe invloed dienen te krijgen op het proces van kandidaatstelling van onze volksvertegenwoordigers. En er dient voortaan sprake te zijn van gegarandeerde regionale spreiding van de kandidaten. De Randstad bijvoorbeeld zal daardoor in de toekomst niet meer onevenredig vertegenwoordig zijn.

Europees verkiezingsmanifeest

Over het Verkiezingsmanifest voor de Europese verkiezingen heeft onze afdeling 15 amendementen op het congres ingediend. Deze zijn tot stand gekomen na een uitvoerige inbreng en brain storm sessie tijdens een inspirerende afdelingsvergadering, waarbij ook Europarlementarier Michiel van Hulten onze gast mocht zijn. Van de door ons ingediende amendementen zijn door het partijbestuur en het congres 9 amendementen al dan niet in enigszins gewijzigde vorm overgenomen. Het congres bewees ons dat de Europese politiek bepaald niet ver van onze belevingswereld afstaat. Opbouwende inbreng blijkt zeer goed mogelijk te zijn. Het partijbestuur heeft de hoge kwaliteit van de partijbreed ingebrachte amendementen herhaalde malen geprezen.

Ons belangrijkste overgenomen amendement betreft de politieke benadering van privacyrechten. Dankzij onze inbreng zullen de PvdA-Europalementariers uitdragen: “Voorzover inbreuk op privacyrechten noodzakelijk is ten behoeve van het bestrijden en voorkomen van terrorisme zal dit alleen toegestaan zijn indien die inbreuk is omgeven met strikte wettelijke waarborgen en de noodzaak ervan steeds door de rechter kan worden getoetst.” Een ander overgenomen, wezenlijk amendement waarover in het Europees verkiezingsmanifest aanvankelijk geen woord werd gerept is dat de bescherming van de arbeidsomstandigheden waaronder werknemers hun werkzaamheden verrichten en de inspraak die zij daarover hebben nadrukkelijk hernieuwde aandacht zal krijgen.

Overgenomen, maar dan in gewijzigde vorm is ook ons amendement over het afbouwen van productiesteun in de landbouwsector. Het partijbestuur heeft erkend dat de Europese Unie in plaats van interne productiesteun beleid dient te ontwikkelen ter stimulering en ontwikkeling van de gewenste productiemethoden van landbouwproducten in ontwikkelingslanden. Eveneens is overgenomen ons amendement dat de integriteit van Europarlementariers beter dient te waarborgen. De PvdA zal daardoor voortaan nadrukkelijk uitdragen dat giften en sponsorgelden aan strikte controle zullen worden onderworpen en de invloed van lobby-organisaties op de Europese politiek nauwlettend in de gaten zal worden gehouden.

Feest

Buiten de serieuze hectiek van het politieke bedrijf, was het vooral hartverwarmend zoveel enthousiaste andere sociaal-democraten te mogen ontmoeten. Zo hebben we de banden aangehaald met de pas opgerichte afdeling uit New York en wisten we ons op de tweede congresdag gesteund door de voltallige PvdA-fractie en Rosa-leergangers uit Waalre. Tijdens de lunches en het diner maakten we kennis met medewerkers van het Centrum voor Lokaal Bestuur, met oud-gedienden uit onze afdeling en met het pasgekozen jongste lid van het landelijke partijbestuurd, Rob de Werth, afkomstig uit afdeling Tilburg. Aan het eind van de eerstre congresdag mochten we genieten van een feest waarbij de band “Diep Triest” optrad. Het werd een vrolijke boel.

Mede namens Ilse Fischer-Elberts,
Marco Swart,
congresafgevaardigden