29 mei 2013

Genderdaldebat: Hoe veilig is de wijk?

19 mei 2008
De Eindhovense PvdA-fractie heeft tijdens de algemene beschouwingen in het najaar de nadruk gelegd op de veiligheid. Gealarmeerd door criminaliteitscijfers van de politie, is de wethouder gevraagd een veiligheidsanalyse uit te voeren. De analyse is er inmiddels en deze is door de PvdA geagendeerd voor de commissievergadering van 20 mei a.s. Om input te krijgen voor deze vergadering, heeft de PvdA-fractie een tweetal debatten georganiseerd: één in de Kronehoef: hier werd gesproken met professionals en afgevaardigden van wijkcomités en één in Genderdal. Dit debat was een typisch wijkgesprek, waar iedereen welkom was. De opkomst was goed. Niet alleen wat betreft aantallen, maar zeker ook uit representatief oogpunt: er waren mensen uit de professionele hoek van Welzijn Eindhoven en politie, de autochtone ‘oudere’ buurtbewoner was aanwezig, er waren allochtone jongeren zowel als de Marokkaanse buurtvaders. De avond begon met een ‘ken-je-wijk-quiz’, waarbij een aantal feiten over de wijk door de aanwezigen op waarheid werden getoets.

Vervolgens werd de discussie ingeleid met de stelling:
‘Ik voel me veilig in de wijk’.
Al snel bleken een aantal zaken algemeen te leven:
Overdag voelt men zich veilig
s Nachts op straat wat minder

De onveiligheid komt voornamelijk voort uit een gevoel: het is vooral de aanwezigheid van groepen die bedreigend overkomt, meer dan dat er daadwerkelijk iets gebeurt Veel overlast wordt ervaren door jongeren die met scooters over het looppad en over de Speelvallei crossen; deze jongeren worden op dit gedrag doorgaans niet aangesproken. Men is bang voor de confrontatie en de dreiging vanuit een groep Ook veel overlast wordt veroorzaakt door hondenpoep; men durft de hondenbezitter doorgaans wel aan te spreken op dit gedrag Door de allochtone jongeren werd aangegeven dat het gevoel van onveiligheid wel samenhangt met ‘buitenlanders’
De buurtbrigadier hield een pleidooi voor communicatie. Onder het mom: ‘onbekend maakt onbemind’ is zijn focus vooral gericht op het met elkaar in contact brengen van de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. De buurtvaders spelen hierbij een cruciale rol en verdienen veel meer ondersteuning vanuit de gemeente. De communicatie tussen de buurtvaders en Welzijn Eindhoven lijkt niet altijd optimaal. De buurtbrigadier sloot af met de opmerking dat er in Genderdal veel jongeren wonen die ondersteuning nodig hebben. Het is een zaak van nu aanpakken en begeleiden, anders dreigt het over een aantal jaren mis te lopen.

De volgende aandachtspunten waar de politiek een rol kan spelen kwamen duidelijk naar voren:
1 Er zijn meer jongerenwerkers nodig. Het feit dat het jongerencentrum niet vaker open is – iets wat zeer gewenst is – komt mede door tekort aan mankracht.                                                      2 Ondersteuning buurtvaders is hard nodig
3.De verlichting in de wijk moet beter (hier loopt inmiddels een onderzoek naar)
4.Meer handhaving (met name ook w.b. het hondepoepbeleid)

Het was een zeer leerzame avond, waarbij we als fractie zeer bruikbare informatie uit de wijk hebben gekregen. We zullen hier met de aandachtspunten aan de slag gaan en zeker vaker dit soort debatten organiseren.