16 juni 2010

‘Facturen van inhuur derden ter inzage’

De huidige wethouder, Staf Depla, zit ook met het bedrag in zijn maag, hoewel hij het wel probeer­de te relativeren. „Het inhuren van externen zal altijd nodig blijven”, zei hij. Hij doelde daarbij onder meer op extra tijdelijke taken die de gemeente van het rijk moet uit­voeren, en op het inhuren van uit­zendpersoneel voor de gemeente­lijke zwembaden in de zomer.

Depla heeft al wel een heel strenge controle per gemeentelijke afde­ling aangekondigd om de inhuur aan banden te leggen. Maar die toezegging was voor Leef­baar en Ouderen Appèl gisteren onvoldoende. Rennenberg en Rijn­ders willen de onderste steen bo­ven hebben. In een motie vroeg het OAE om openbaarmaking van alle facturen van derden. Rennen­berg gaf aan dat de motie een reac­tie is op wat klokkenluiders bin­nen het ambtelijk apparaat hem verteld hebben. Hij en Rijnders (die de motie ook steunde) willen nagaan of opvallend veel gemeen­telijke opdrachten voor opvallend hoge beloningen naar een vast groepje externen is gegaan. Ze wil­len ook weten of er oud-ambtena­ren in dat groepje zitten.

Depla wil de kwestie serieus be­handelen en stelde een gesprek met de raadsleden voor. Daarna trok Rennenberg zijn motie voor­lopig in. „Maar als het gesprek on­bevredigend is, komt die motie als­nog”, zei hij. „En desnoods doe ik een beroep op deWOB om de fac­turen en de namen daarop in de openbaarheid te krijgen.”

Corrie de Leeuw