21 januari 2010

Extra SRE­onderzoek bus of tram

Voor SRE-portefeuillehouder Erik van Merrienboer – tevens wethou­der in Eindhoven – was dat onder­zoek echter onvoldoende. Van Merrienboer besloot dat er een aanvullende marktconsultatie nodig is. Daarin wordt aan bedrij­ven gevraagd ‘welke voertuigtech­niek haalbaar en realistisch’ is. De quickscan van Goudappel was vol­gens Van Merrienboer te veel op de bus georiënteerd en werd terug­gestuurd naar de makers.

Bij een vergelijkbaar onderzoek naar een HOV-voertuig voor de ge­meente Groningen kwam de tram wat betreft exploitaitie en aan­schaf als beste uit de bus. Op basis hiervan koos Groningen voor de tram. De uitkomsten van deze stu­die neemt het SRE mee in zijn ver­kenning, zo heeft Van Merrien­boer toegezegd. Het Eindhovense VVD-raadslid Joost Helms dringt aan op inzage in de eerste rapportage van Goud­appel Coffeng. „We willen het ge­woon graag zien. Zeker gelet op de resultaten van dat Gronings onder­zoek. Niet omdat wij per se een tram willen; wij willen gewoon weten wat het beste vervoermid­del is. De halsstarrige weigering van Van Merrienboer vind ik vreemd.” Volgens Helms is het laat­ste woord over de kwestie nog niet gesproken. Een beroep op de wet Openbaarheid van bestuur doen heeft volgens Helms geen zin, omdat het rapport niet is aan­genomen door het SRE.

Woenselnaar Adriaan de Haan, warm pleitbezorger van de tram in zijn algemeenheid en die voor Eindhoven in het bijzonder, noemt de handelwijze van Van Merrienboer ‘ raadselachtig’. „ De grote vraag is: wat staat er in dat rapport? Verschillende vervoers­wijzen zijn op 25 punten naast el­kaar gezet. Je kunt mij niet wijsma­ken dat dat niet interessant is.”

Goudappel Coffeng wil geen inzage geven in de rapportage. Dat ver­wijst naar het SRE. Ook EdsoWij-v­ekate, SRE-beleidsadviseur ver­keer, wil niet ingaan op de in­houd. „Het onderzoek was nog niet afgerond. We willen eerst we­ten hoe de markt er tegenaan kijkt.” De marktconsultatie is bin­nen drie maanden klaar.

Rob Burg