8 april 2010

Eindhoven: geen overname van hypotheken

In een brief aan het college vraagt PvdA-raadslid Mieke Verhees zich af of een vangnet zoals in Den Haag ook iets voor Eindhoven zou kunnen zijn. In de regeling zoals die onlangs in de hofstad is inge­steld, koopt de gemeente de hypo­theekverstrekker uit door de execu­tiewaarde van het huis te betalen. In ruil daarvoor moet de verstrek­ker de rest van de schuld kwijt­schelden. De huiseigenaar sluit ver­volgens met de gemeente een nieu­we, lagere hypotheek af en komt tegelijkertijd in de schuldsanering. Met de gemeente worden daarbij afspraken gemaakt over de afbeta­ling van de hypotheek en eventue­le andere schulden.

Volgens B enW is de Haagse regeling in Eindhoven niet zomaar over te nemen omdat Eindhoven op dit moment sowieso geen hypo­theken verstrekt. De gemeente heeft ook geen ervaring op dit ge­bied, dus dat betekent dat de over­name van hypotheken risico’s met zich meebrengt.

Daarnaast vindt het college dat met het overnemen van een pro­blematische hypotheek niet voor­komen wordt dat mensen bij de schuldhulpverlening moeten aan­kloppen. Mensen die hun hypo­theek niet meer kunnen betalen, hebben meestal ook andere beta­lingsproblemen, zo redeneert het stadsbestuur.

Een derde reden om geen hypothe­ken over te nemen, zijn volgens het college de hoge kosten. Als Eindhoven net als Den Haag van 85 gevallen zou uitgaan, zou dat de gemeente ruim 12,7 miljoen euro kosten.

Ad de Koning