26 januari 2006

Diversiteit en gelijke kansen

 

Een voorbeeld: Je hoeft de krant van de laatste week er maar op na te slaan: hoge jeugdwerkloosheid, met name onder allochtone jongeren. De PvdA heeft als politiek speerpunt geformuleerd: geen kind van school zonder diploma, geen kind van school zonder werk. De aanpak moet gericht zijn op alle jongeren, waar nodig specifieker op allochtone jongeren.
Er zijn extra inspanningen nodig op het gebied van onderwijs en arbeid en als we dit goed aanpakken snijdt het mes van twee kanten (extra inzet in voorschoolse periode, oudercontacten/ouderparticipatie, schoolmaatschappelijk werk, ook in het voortgezet onderwijs).

Een ander voorbeeld: veel ouderen kunnen de touwtjes niet aan elkaar vastknopen. Uit onderzoeken blijkt dat armoede met name voorkomt onder allochtone ouderen. We voeren een algemeen minimabeleid, maar waar nodig zullen specifieke ondersteuning nodig zijn voor allochtone ouderen. En zo wil de PvdA tegen het hele diversiteitsbeleid aankijken. Bij integratie denken wij niet aan alleen ‘aanpassen’. Integratie vraagt inspanningen vanuit minderheden zelf maar heeft alleen kans van slagen als de samenleving hiervoor openstaat. Voor de PvdA is belangrijk is dat mensen elkaar kennen en elkaar respecteren.  Ontmoeting is daarvoor belangrijk, maar niet genoeg. Je leert elkaar pas echt goed kennen als je samen leeft, als je elkaar in het dagelijks leven tegenkomt, als je bij elkaar over de vloer komt, als je elkaar echt spreekt. In het gewone dagelijks leven: op school, op het speelterreintje, op de sportclub, op het werk;

Het programma van de PvdA is gericht op het voorkomen van witte en zwarte scholen, op het voorkomen van arme en rijke wijken, op het bevorderen van sociale cohesie in de buurten; op het betaalbaar houden van sportclubs; Samen hebben we nog een lange weg te gaan, maar naar mijn gevoel is Eindhoven op de goede weg. Dat moet je als politieke partij willen zien en steunen.

Ik wil me niet laten leiden door hypes  waarbij het soms lijkt dat allochtonen per definitie gelijk staat met problemen; ik wil me niet laten leiden hypes die gaan over uiterlijke verschijningsvormen; ik wil me niet laten leiden door oppervlakkige taal-op-straat discussies. De PvdA wil niet ontkennen dat er problemen zijn. Tegen excessen moet worden opgetreden. Maar vaak zijn het  problemen van ongelijke kansen en het is juist de politieke uitdaging om te sturen op nieuwe perspectieven. Laten we dat oppakken met wederzijds respect, dan doen we het samen beter.