19 januari 2010

‘Compensatie heien Meerrijk niet nodig’

Na de heiwerkzaamheden voor het Stadionkwartier heeft de ge­meente aan omwonenden vergoe­dingen uitgekeerd op basis van de­zelfde regeling. Daarnaast speelde in het Stadionkwartier ook de ver­goedingen voor huisvesting voor mensen die tijdelijk verhuisden uit het omliggende gebied. De gemeente is nog in onderhan­deling met ontwikkelaar Heja van het Stadionkwartier over welke kosten die voor zijn rekening neemt, gaf Fiers gisteren te ken­nen. In de inmiddels vastgestelde regels voor nadeelcompensatie is opgeno­men dat de veroorzaker van de bouwhinder de kosten betaalt.

Peter Scholtes