15 januari 2010

Buurtbemiddeling verdient meer aandacht

 

Convenant

De Gemeente heeft veel belang bij een goed functionerende organisatie van buurtbemiddelaars. Als burgers in staat zijn zelf hun conflicten op te lossen, bespaart dat bijvoorbeeld op capaciteit van politie en maatschappelijk werk. Bovendien stimuleert het zelf onderling kunnen oplossen van conflicten het gevoel in een buurt van veiligheid en welbevinden. Om deze redenen bestaat er ook al enkele jaren een convenant tussen gemeente, politie en enkele woningbouwverenigingen met afspraken over onder andere verwijzing naar Buurtbemiddeling. De gemeente draagt hierin tevens bij in de vorm van een jaarlijkse subsidie uit incidentele middelen van ongeveer € 200.000,-. Ook is Buurtbemiddeling als middel opgenomen is in het Beleidskader Integrale Veiligheid 2010-2013 van de gemeente Eindhoven.

Tijdens ons bezoek kwam naar voren dat Buurtbemiddeling de sterke behoefte heeft aan deelname van allochtone buurtbemiddelaars. Verder valt het haar op dat zij in sommige wijken nauwelijks worden gevraagd, zoals de Bennekel. Het lijkt erop dat de vraag naar Buurtbemiddeling sterk afhankelijk is van aanmoediging door bijvoorbeeld de gemeentelijke ambtenaren, woningbouwverenigingen, wijkagenten en maatschappelijk werkers en dat de bekendheid onder deze potentiële verwijzers groter mag zijn dan nu het geval is.

Burgerparticipatie

Als raadsleden realiseren wij ons dat Buurtbemiddeling in Eindhoven een belangrijke rol kan vervullen binnen het project burgerparticipatie. Veel inwoners ontbreekt het aan voldoende vaardigheden en instrumenten om conflicten op een goede manier te hanteren of op te lossen. De Gemeente zou dit initiatief nog veel intensiever kunnen betrekken en inzetten bij haar doel om tot meer burgerparticipatie te komen, maar ook bij conflicten tussen inwoners en gemeente.

Met de buurtbemiddelaars spraken wij af dat wij het convenant met de gemeente nog eens goed onder de loep willen laten nemen. Verder hebben wij toegezegd hen in contact te brengen met het overleg allochtonen-autochtonen (OvAA) met als doel onder de aandacht van allochtonen te komen als mogelijkheid tot conflicthantering en ook onder die groep bemiddelaars te kunnen werven. Tot slot willen wij proberen bij de volgende bespreking van de gemeentelijke begroting structureel subsidie aan dit initiatief toe te kennen, zomogelijk met een opgefrist convenant.

Marco Swart
Ertan Isik