3 juni 2009

Burgerparticipatie in Eindhoven goed op weg..

Samenspraak is inmiddels gemeengoed geworden in de beleidsstukken van de gemeente Eindhoven en wordt door ambtenaren steeds beter toegepast, maar we zijn er nog niet. Er zijn goede voorbeelden te noemen zoals de ontwikkeling van buurtcontracten, de herinrichting van de Kruisstraat-Woenselse Markt met de oprichting van een klankbordgroep, waarbij de belanghebbenden, de visie vastgesteld door de Raad gezamenlijk uitwerken. Maar ook de steunpunten die zijn opgericht, voor informatie en uitwisseling tussen de buurtbewoners, de stadsdeelteams en andere professionals komen goed op gang, waarbij het Handboek Steunpunten werd geintroduceerd. Ook het vrijwilligerspunt, gevestigd aan de Hoogstraat is zo’n hoogtepunt.

Op dinsdag, 19 mei 2009 werden de steunpunten, alsmede de buurtinfowinkels geevalueerd. De buurtinfowinkels, destijds geintroceerd in de Impulswijken, werken goed doch voor de duidelijkheid dient er gekozen te worden voor steunpunten. Er komen steeds meer steunpunten in de stad om de brug tussen bewoners/ondernemers en de gemeente Eindhoven alsmede de professionals te verkleinen. Dat gaat steeds beter. Op woensdag, 27 mei 2009 werden de buurtcontracten in het Stadhuis geevalueerd. Een geweldig instrument voor de burgerparticipatie. De buurtcontracten bevorderen de samenhang, samenwerking en meedoen van burgers en ondernemers in de buurt van Eindhoven. De leefbaarheid en veiligheid worden daardoor versterkt in de 109 buuten van Eindhoven. Het College gaat haar doelen behalen in 2010. In het burgerjaarverslag wordt niets vemeld over de nieuwe subsidiesystematiek in de buurten van Eindhoven, een van de 11 projecten uit het Uitvoertingsprogramma. Jammer, het is een goed instrument om de burgers/ondernemers te aktiveren en mee te laten doen. Begin 2010 moet burgerparticipatie in Eindhoven een begrip zijn. De PvdA heeft vertrouwen in dit College. Dit College gaat haar doelen vanuit het Uitvoeringsprogramma behalen.