14 juli 2010

Boetemaatregel markt opgeschort

Brink deed de toezegging na een opmerking van commissielid Eef van den Berg (Ouderen Appèl Eindhoven) over de lange werkda­gen die marktkooplieden maken sinds de openingstijden van de dinsdagmarkt van 14.00 naar 17.00 uur zijn opgerekt. Dat besluit, dat in mei van kracht is geworden, heeft in de Eindhovense binnen­stad voor flink wat ophef gezorgd. Ook gisteravond bleken de menin­gen verdeeld. Zo liet Bart Meijer van de Stichting Detailhandel Bin­nenstad Eindhoven én lid van de marktadviescommissie de raads­commissieleden weten zich te erge­ren aan ‘het achterbakse gedrag’ van de marktkooplieden die het niet eens zijn met de nieuwe ope­ningstijden. „ De marktkooplui denken op kraamniveau, terwijl ze op marktniveau zouden moeten denken. Helaas is het ikke ikke ik­ke en de rest kan stikken.”

Marktkoopman Arie Slagboom liet een heel ander geluid horen. Hij stelde dat de marktlui slecht verte­genwoordigd zijn in de marktad­viescommissie en dat de omzet van veel ondernemers ook zonder verruimde openingstijden in de lift zit.

Een aantal commissieleden hekel­de het ‘zwartepieten’ tussen de ver­schillende partijen. „Ik voel me toch enigszins ongemakkelijk bij het welles-niettesspel waar we nu in terecht zijn gekomen”, merkte Ans Heesterbeek (SP) op. Commis­sielid Frank Depla (PvdA) nodigde marktkoopman Slagboom uit in de marktadviescommissie plaats te nemen en deze zegde toe dat te zu­len doen. „Daarmee is in elk geval een begin gemaakt om tot een ge­dragen oplossing te komen”, aldus Depla. Volgens Karin Wagt ( CDA) moet het college serieus na gaan denken over hoe de Eindhovense markten er in de toekomst uit gaan zien.

Wethouder Brink was het daar mee eens. Hij wil op korte termijn met de marktadviescommissie gaan praten en bewerkstelligen dat de marktkooplui in deze commis­sie voortaan echt gehoord worden. Ook wordt gekeken naar een nieu­we vorm van beheren. Over de ge­volgen van het voorlopig opschor­ten van de boetemaatregel zei Brink zich geen zorgen te maken. „Ik geloof namelijk dat de meerder­heid van de marktkooplieden ge­woon tot vijf uur blijft staan.”

Ad de Koning